Enchanted Nails & Care - Goed verzorgde handen en voeten
Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Beauty salon Enchanted eyes, nails & care en een cliënt waarop de beauty salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. Inspanningen nagelsalon
De beauty salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De beauty salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak aan de nagelsalon melden. Indien de cliënt meerdere keren deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de beauty salon de klant weigeren voor verdere behandelafspraken.
Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de beauty salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De beauty salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beauty salon. 
 
4. Betaling
De beauty salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beauty salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De beauty salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.  
                                                                                                
5. Personeel in de salon
De beauty salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de beauty salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. 

 
6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de beauty salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beauty salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De beauty salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. De beauty salon behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beauty salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
7. Geheimhouding
De beauty salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beauty salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
8. Aansprakelijkheid
De beauty salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beauty salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De beauty salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 
9. Garantie
De beauty salon geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
· De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere beauty salon.
· De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
· De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
· De cliënt andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt        voor het onderhoud van de kunstnagels.
· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 
10. Beschadiging & diefstal
De beauty salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beauty salon meldt diefstal altijd bij de politie.
 
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beauty salon en de behandelende stylist. De beauty salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beauty salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de beauty salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
12. Nail art
Indien de nagelsalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelsalon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de beauty salon. De beauty salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 
 
13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beauty salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 
14. Recht 
Op elke overeenkomst tussen de nagelsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoor van de Kamer van Koophandel te Almere. 
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.